232 27065
Gandhinagar, Gujarat, India
A Govt. Of Gujarat Undertaking

લેધર શાખા

નિગમ ધ્વારા કમિશ્નર શ્રી, કુટિર અને ગ્રામોંધોગ કચેરી, ગાંધીનગર પુરષ્કૃત નીચેની યોજનાઓમાં પ્રતિ વર્ષે ટુંકાગાળાની સ્વરોજગાલક્ષી તાલીમ આપવામાં આવે છે.